UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "1 2 3 Chorzeń"

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY

„123 Chorzeń”

ul. Fikusowa 8 Konin

Kredyt Bank, nr konta: 33150014611214600488000000


Order cialis online generic propecia for sale uk where is the safest place to buy viagra online.

8 marca 2011 w Gimnazjum nr 3 w Koninie rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy

„123 Chorzeń” zrzeszający uczniów, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków


Główne cele klubu:

1.      Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2.      Angażowanie wszystkich uczniów w różnorodne formy aktywności ruchowej, gry i zabawy dostosowane do wieku, stopnia sprawności  i zainteresowań sportowych.

3.      Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4.      Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

5.      Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

6.      Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

7.      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

     

W najbliższym czasie zostaną utworzone sekcje klubu.

Członkowie będą mogli brać udział w systematycznie prowadzonych zajęciach.

Aby zostać członkiem klubu należy wypełnić deklarację członkowską.

Wysokość składki członkowskiej wynosi:

- 60 zł rocznie (pełnoletni członkowie)

- 24 zł rocznie (uczniowie)

                                                            

Zapraszamy do współpracy!

 

 

29 marca 2012r. odbyło się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE UKS „123 CHORZEŃ”

 

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności w roku 2011:

    - przedstawienie sprawozdania merytorycznego

    - przedstawienie sprawozdania finansowego

2. Uchwalenie porządku i regulaminu obrad oraz wybór komisji:

    - skrutacyjnej,

    - uchwał i wniosków.

3. Ocena działalności Klubu przez Komisję Rewizyjną.

4. Podjęcie uchwał:

    - o udzieleniu absolutorium Zarządowi,

    - o poprawkach dotyczących STATUTU, REGULAMINU ZARZĄDU.

5. Przedstawienie planu rozwoju i działalności poszczególnych sekcji w roku 2012.

6. Sprawy różne, wolne wnioski, proponowane zmiany.

                                                             
                                                                                                                                          Zarząd UKS „123 Chorzeń”

 

 

 

 


                                                                                                                                      

 

Bierzemy udział w projekcie

Gimnazjum nr 3 w Koninie, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting